ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
21-02-2563 จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมบริหารการลงทุน
19-02-2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาทางการพยาบาล กองทุนเงินทดแทน
18-02-2563 จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
17-02-2563 ซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นัั่ง(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-02-2563 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
13-02-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
12-02-2563 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
24-01-2563 โครงการจ้างรับ/ส่งและประมวลผลการเบิกจ่ายบริการทางการแพทย์สำหรับการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีบำบัดทดแทนไต
23-01-2563 โครงการจ้างรับ/ส่งและประมวลผลการเบิกจ่ายบริการทางการแพทย์ กรณีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
16-01-2563 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cloud) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-01-2563 จัดซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 4 รายการ
13-01-2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของสำนักงานประกันสังคม
13-01-2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพย์กรบุคคลของสำนักงานประกันสังคม
03-01-2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
25-12-2562 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10
24-12-2562 จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี
17-12-2562 บำรุงรักษาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานประกันสังคมในรูปแบบ e-Service
17-12-2562 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบใบเสริ็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
17-12-2562 บำรุงรักษาเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (ww.sso.go.th)
17-12-2562 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานกองทุน
‹ First  < 12 13 14 15 >