ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
03-07-2563 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สกู๊ปข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-06-2563 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
19-06-2563 พัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันสังคม กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19
16-06-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี) ด้วยวิะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สปส.กทม.พท.7
12-06-2563 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27-05-2563 จ้างที่ปรึกษาทางการแพทย์และที่ปรึกษาทางการพยาบาล ประจำปี 2563
26-05-2563 ประกวดราคาจ้างทำของที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-05-2563 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2564 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-05-2563 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21-05-2563 จัดซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 1 รายการ
20-05-2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19-05-2563 จัดซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 11 รายการ
18-05-2563 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สารคดีข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-05-2563 การพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานเพื่อพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั่งยืน
15-05-2563 สมัครสมาชิกผู้ให้บริการแบบจำลองการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลก (Global Economic Model)
15-05-2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาระบบเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนทางอิเล็กทรอนิกส์
13-05-2563 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 18 รายการ
08-05-2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07-05-2563 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05-05-2563 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV)
 1 2 3 >  Last ›