ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
24-01-2563 โครงการจ้างรับ/ส่งและประมวลผลการเบิกจ่ายบริการทางการแพทย์สำหรับการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีบำบัดทดแทนไต
23-01-2563 โครงการจ้างรับ/ส่งและประมวลผลการเบิกจ่ายบริการทางการแพทย์ กรณีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
16-01-2563 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ (Cloud) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15-01-2563 จัดซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 4 รายการ
03-01-2563 โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
25-12-2562 ประกวดราคาจ้างบันทึกข้อมูลเงินสมทบตามแบบ สปส.1-10
24-12-2562 จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี
17-12-2562 บำรุงรักษาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานประกันสังคมในรูปแบบ e-Service
17-12-2562 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบใบเสริ็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
17-12-2562 บำรุงรักษาเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (ww.sso.go.th)
17-12-2562 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานกองทุน
17-12-2562 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานประกันสังคม กรณีว่างงาน
12-12-2562 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศเพื่อการจัดการ
12-12-2562 บำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
11-12-2562 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสนับสนุน
11-12-2562 จ้างบำรุงรักษาและปรัาบปรุงระบบสารสนเทศงานประกันสังคมมาตรา 40
11-12-2562 จ้างบำรุงรักษาระบบการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เชื่อมโยงระบบ NCH (National Clearing House)
09-12-2562 จัดซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 1 รายการ
06-12-2562 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณสำนักงานประกันสังคม
04-12-2562 จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
 1 2 3 >  Last ›