ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
20-09-2565 โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเชื่อมโยง (CCTV)
02-09-2565 จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมบริหารการลงทุน
05-08-2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04-08-2565 จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี และยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(๒) จำนวน 33 รายการ
01-08-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22-07-2565 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-07-2565 จัดซื้อยาบัญชี จ(2) จำนวน 1 รายการ
20-07-2565 จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
20-07-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์หรือสังคมออนไลน์กองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-07-2565 การจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
29-06-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์) หรือสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21-06-2565 เช่ารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16-06-2565 จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 1 รายการ
06-06-2565 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยและกำหนดนโยบายของสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-06-2565 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ : ละครสั้นทางสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-05-2565 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2566 (กท.26 ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20 ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-05-2565 ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงานประกันสังคม เครื่องปรับอากาศนอกบัญชีนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-05-2565 สมัครสมาชิกข้อมูลดัชนีอ้างอิง (Index) สำหรับตราสารหนี้ประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่
23-05-2565 จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี และยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(๒) จำนวน 15 รายการ
23-05-2565 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
 1 2 3 >  Last ›