ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
05-03-2564 จ้างรับ/ส่งและประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04-03-2564 จ้างโครงการบริการส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ Short Message Service (SMS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04-03-2564 จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้างรถโดยสารประจำทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03-03-2564 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ Digital billboard ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-03-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดหาอาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-02-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สปส.กทม.พท.7)
08-02-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02-02-2564 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารสื่อออนไลน์และการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-01-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-01-2564 จ้างจัดทำวารสาร
28-01-2564 จ้างสมัครสมาชิกข้อมูลดัชนีวัดอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ
26-01-2564 จ้างรับ/ส่งและประมวลผลการเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย กรณีบำบัดทดแทนไต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25-01-2564 โครงการจัดจ้างรับ-ส่งและประมวลผลข้อมูลบริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน เพื่อเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีปลูกถ่ายอวัยวะและกรณีค่ายาแฟคเตอร์
25-01-2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (สปส.กทม.พื้นที่3)
22-01-2564 ประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์ความรู้งานกองทุนเงินทดแทน : ผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21-01-2564 จัดซื้อยาบัญชี จ2 จำนวน 2 รายการ
14-01-2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-01-2564 จ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายประโยชน์ทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP)
11-01-2564 ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อ Digital Billboard ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11-01-2564 จ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของสำนักงานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 1 2 3 >  Last ›