ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
16-11-2561 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารสื่อออนไลน์และการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14-11-2561 จ้างจัดนิทรรศการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2561
07-11-2561 จ้างประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์สยามรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07-11-2561 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06-11-2561 จัดซื้อซองจดหมาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-11-2561 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียบ ฮภ9998 กรุงเทพมหานคร
25-10-2561 จ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ปีที่ 2
24-10-2561 ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-10-2561 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22-10-2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงตกแต่งภายในอาคาร ชั้น 7 สำนักตรวจสอบ สำนักสิทธิประโยชน์ อาคารวิทุร แสงสิงแก้ัว ด้วยวิธีประกวดคาคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-10-2561 ประกวดราคาจ้างจัดงานสมัชชาแรงงานนอกระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05-10-2561 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
05-10-2561 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ
04-10-2561 จัดจ้างพิมพ์หนังสือ "รายงานผลการดำเนินงานบริหารการลงทุน กองทุนประกันสังคม ประจำปี 2560"
04-10-2561 จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อหนังสือพิมพ์
02-10-2561 จัดจ้างพิมพ์หนังสือพิมพ์และซีดี รายงานประจำปี 2560 สำนักงานประกันสังคม
28-09-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2562 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-09-2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
18-09-2561 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
17-09-2561 จัดซื้อรถโดยสาร เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1900 ซีซี จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
 1 2 3 >  Last ›