ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
25-05-2566 จ้างจัดทำปฏิทินประกันสังคม ปี 2567
24-05-2566 จ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลหลักที่ให้บริการแก่ผู้ประกันตน ประจำปี 2566-2567
23-05-2566 โครงการจัดทำสื่อออนไลน์หลักสูตรการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพทางกายและจิตในรูปแบบ e-learning
23-05-2566 สมัครสมาชิกระบบผู้ให้บริการแบบจำลองการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลก (Global Economic Model)
23-05-2566 โครงการพัฒนาหลักสูตร e-learning ของสำนักงานประกันสังคม
23-05-2566 สมัครสมาชิกระบบบริการข้อมูลกองทุนอสังหาริมทรัพย์นอกตลาด กองทุนโครงการพื้นฐานนอกตลาดและกองทุนตราสารทุนนอกตลาด (Preqin)
23-05-2566 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาทางวิชาการเพื่อการวิเคราะห์และวิจัยสำหรับการออกแบบนโยบายของสำนักงานประกันสังคม ด้านการวิจัยและประเมินผล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
19-05-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
19-05-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธภาพลักษณ์งานกองทุนเงินทดแทน (ผ่านสื่อโทรทัศน์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-05-2566 จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
18-05-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์กองทุนเงินทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16-05-2566 ประกวดราคาจ้างจัดทำคลิปวิดีโอ ชุดความรู้งานกองทุนเงินทดแทน
12-05-2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ำ (Water Mist) จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้งใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12-05-2566 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาตู้ไฟฟ้าหลักประจำอาคาร พร้อมจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ สำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11-05-2566 ซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02-05-2566 ประกวดราคาจ้างผลิตและออกอากาศสื่อโทรทัศน์ สปอตโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01-05-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร (HRD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-04-2566 ประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจควมพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31-03-2566 ประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี 2567 (กท.26ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-03-2566 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 1 2 3 >  Last ›