ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)

 วันที่ประกาศ  รายการ
25-11-2563 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมโทรศัพท์ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-11-2563 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานประกันสังคมมาตรา 40 โดยวิธีคัดเลือก
24-11-2563 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสารสนเทศเพื่อการจัดการ
23-11-2563 จ้างบำรุงรักษาระบบการตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก
23-11-2563 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
23-11-2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17-11-2563 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมเป็นระบบ Web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
17-11-2563 ประกวดราคาเช่าโครงการบริการข้อมูลประกันสังคม Contact Center 1506 สู่เป้าหมายรายบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
12-11-2563 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานจ่ายสิทธิประโยชน์ทันตกรรมในรูปแบบ Web Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12-11-2563 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานประกันสังคมในรูปแบบ e-Service
12-11-2563 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานกองทุน
12-11-2563 จ้างบำรุงรักษาระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม
11-11-2563 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน
11-11-2563 เช่าระบบโครงข่าย ระบบสื่อสัญญาณ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประกันสังคม
10-11-2563 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
10-11-2563 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
10-11-2563 จ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)
10-11-2563 จ้างบำรุงรักษาระบบจ่ายประโยชน์ทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (UCEP)
09-11-2563 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศงานประกันสังคม กรณีว่างงาน
09-11-2563 จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานสนับสนุน
 1 2 3 >  Last ›