รายงานการวิจัย  ค้นหา

รายงานผลวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการทางการแพทย์ของสำนักงานประกันสังคม

รายงานผลวิจัยเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ลูกจ้างทำงานบ้าน

สาระที่ได้จากการประชุมวิชาการประกันสังคม ประจำปี 2558

แนวทางบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลพื้นฐานในระบบประกันสังคม

การศึกษาคุณภาพการบริการของสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม

การบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์กรณีฉุกเฉิน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจ้างงานผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ ในระบบประกันสังคม

การพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนประกันสังคมแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ

รูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลเพื่อผู้ประกันตน