รายงานประจำปี (สำนักงานประกันสังคม)  ค้นหา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1/2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2/2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3/2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4/2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5/2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6/2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7/2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8/2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9/2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10/2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11/2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12/2563

รายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2551

รายงานประจำปี 2550

รายงานประจำปี 2554

รายงานประจำปี 2555

รายงานประจำปี 2556

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2558

รายงานประจำปี 2559

รายงานประจำปี 2552

รายงานประจำปี 2553