คลินิกโรคจากการทำงาน

23 มกราคม 2567

รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน  ปี  2567

 สรุปจำนวนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน 

1.  โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย                                จำนวน      7   แห่ง

2.  โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ฯ กรุงเทพมหานคร   จำนวน      1   แห่ง 

3.  โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข                      จำนวน   125   แห่ง 

    รวมจำนวนโรงพยาบาลทั้งสิ้น            จำนวน  133    แห่ง

 ภาคกลาง    สังกัดมหาวิทยาลัย  2  แห่ง  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  23  แห่ง สังกัดสำนักการแพทย์ 1 แห่ง   

              รวม  26  แห่ง

      โรงพยาบาล                                          จังหวัด                  สังกัด

  1.  โรงพยาบาลรามาธิบดี                               กรุงเทพมหานคร        มหาวิทยาลัยมหิดล

  2. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   นครนายก    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  3. โรงพยาบาลกลาง                                      กรุงเทพมหานคร        สำนักการแพทย์

  4. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี                         กรุงเทพมหานคร        กระทรวงสาธารณสุข 

  5. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  (แม่ข่าย)       พระนครศรีอยุธยา      กระทรวงสาธารณสุข

  6. โรงพยาบาลสระบุรี                                  สระบุรี                  กระทรวงสาธารณสุข

  7. โรงพยาบาลพระพุทธบาท                           สระบุรี                  กระทรวงสาธารณสุข

  8. โรงพยาบาลปทุมธานี                                ปทุมธานี                กระทรวงสาธารณสุข

  9. โรงพยาบาลนครนายก                               นครนายก               กระทรวงสาธารณสุข

10. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า                             นนทบุรี                  กระทรวงสาธารณสุข

11.  โรงพยาบาลสิงห์บุรี                                  สิงห์บุรี                  กระทรวงสาธารณสุข

12.  โรงพยาบาลอ่างทอง                                 อ่างทอง                 กระทรวงสาธารณสุข

13.  โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช                  ลพบุรี                    กระทรวงสาธารณสุข

14. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  (แม่ข่าย)           สุพรรณบุรี               กระทรวงสาธารณสุข

15.  โรงพยาบาลราชบุรี                                  ราชบุรี                   กระทรวงสาธารณสุข

16.  โรงพยาบาลโพธาราม                                ราชบุรี                   กระทรวงสาธารณสุข

17.  โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา                       กาญจนบุรี              กระทรวงสาธารณสุข

18.  โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17          สุพรรณบุรี              กระทรวงสาธารณสุข

19.  โรงพยาบาลสมุทรสาคร  (แม่ข่าย)                 สมุทรสาคร              กระทรวงสาธารณสุข

20.  โรงพยาบาลนครปฐม                                นครปฐม                 กระทรวงสาธารณสุข

21.  โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี                  เพชรบุรี                 กระทรวงสาธารณสุข

22.  โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า             สมุทรสงคราม           กระทรวงสาธารณสุข

23.  โรงพยาบาลกระทุ่มแบน                             สมุทรสาคร              กระทรวงสาธารณสุข

24.  โรงพยาบาลหัวหิน                                   ประจวบคีรีขันธ์         กระทรวงสาธารณสุข

25.  โรงพยาบาลอินทร์บุรี                                สิงห์บุรี                  กระทรวงสาธารณสุข

26.  โรงพยาบาลบ้านหมี่                                  ลพบุรี                  กระทรวงสาธารณสุข

 ภาคตะวันออก  สังกัดมหาวิทยาลัย  2  แห่ง  และสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   19  แห่ง  รวม  21  แห่ง  

              โรงพยาบาล                                  จังหวัด                            สังกัด

  1. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา                     ชลบุรี                    มหาวิทยาลัยบูรพา

      (ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

2. สถาบันจักรีนฤบดินทร์                         สมทุรปราการ                    มหาวิทยาลัยมหิดล 

  3. โรงพยาบาลระยอง  (แม่ข่าย)                      ระยอง                  กระทรวงสาธารณสุข

  4. โรงพยาบาลพุทธโสธร  (เมืองฉะเชิงเทรา)       ฉะเชิงเทรา          กระทรวงสาธารณสุข

  5. โรงพยาบาลชลบุรี                                    ชลบุรี                    กระทรวงสาธารณสุข

  6. โรงพยาบาลสมุทรปราการ                           สมุทรปราการ         กระทรวงสาธารณสุข

  7. โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี                    จันทบุรี                กระทรวงสาธารณสุข

  8. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร                  ปราจีนบุรี             กระทรวงสาธารณสุข

  9. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว            สระแก้ว              กระทรวงสาธารณสุข

  10. โรงพยาบาลพานทอง                                ชลบุรี                   กระทรวงสาธารณสุข

11.  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพ      ระยอง              กระทรวงสาธารณสุข

      รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระยอง

12.  โรงพยาบาลตราด                                    ตราด                    กระทรวงสาธารณสุข

13.  โรงพยาบาลบ้านฉาง                                 ระยอง                   กระทรวงสาธารณสุข

14.  สถาบันราชประชาสมาสัย  (รพ.พระประแดง)      สมุทรปราการ       กระทรวงสาธารณสุข

15.  โรงพยาบาลแกลง                                    ระยอง                   กระทรวงสาธารณสุข

16.  โรงพยาบาลบางพลี                                  สมุทรปราการ          กระทรวงสาธารณสุข

17.  โรงพยาบาลอรัญประเทศ                            สระแก้ว                 กระทรวงสาธารณสุข

18.  โรงพยาบาลพนมสารคาม                            ฉะเชิงเทรา            กระทรวงสาธารณสุข

19.  โรงพยาบาลบ้านโพธิ์                                ฉะเชิงเทรา              กระทรวงสาธารณสุข

20.  โรงพยาบาลแหลมฉบัง                              ชลบุรี                     กระทรวงสาธารณสุข

19.  โรงพยาบาลบางจาก                               สมุทรปราการ             กระทรวงสาธารณสุข

ภาคเหนือ  สังกัดมหาวิทยาลัย  1  แห่ง  และสังกัดกรมควบคุมโรค   27  แห่ง  รวม  28  แห่ง   

  โรงพยาบาล                                         จังหวัด                                          สังกัด

  1. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่              เชียงใหม่                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  2. โรงพยาบาลลำปาง                                   ลำปาง                   กระทรวงสาธารณสุข

  3. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (แม่ข่าย)    เชียงราย            กระทรวงสาธารณสุข

  4. โรงพยาบาลนครพิงค์                                 เชียงใหม่                กระทรวงสาธารณสุข

  5. โรงพยาบาลน่าน                                     น่าน                     กระทรวงสาธารณสุข

  6. โรงพยาบาลพะเยา                                   พะเยา                   กระทรวงสาธารณสุข

  7. โรงพยาบาลแพร่                                     แพร่                     กระทรวงสาธารณสุข

  8. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์                              แม่ฮ่องสอน             กระทรวงสาธารณสุข

  9. โรงพยาบาลลำพูน                                   ลำพูน                    กระทรวงสาธารณสุข

10.  โรงพยาบาลแม่เมาะ                                 ลำปาง                   กระทรวงสาธารณสุข

11.  โรงพยาบาลห้างฉัตร                                 ลำปาง                   กระทรวงสาธารณสุข

12.  โรงพยาบาลแม่จัน                                   เชียงราย                 กระทรวงสาธารณสุข

13.  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  (แม่ข่าย)                    อุตรดิตถ์               กระทรวงสาธารณสุข

14.  โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช         ตาก                    กระทรวงสาธารณสุข

15.  โรงพยาบาลแม่สอด                                  ตาก                      กระทรวงสาธารณสุข

16.  โรงพยาบาลสวรรคโลก                              สุโขทัย                   กระทรวงสาธารณสุข

17.  โรงพยาบาลเพชรบูรณ์                               เพชรบูรณ์               กระทรวงสาธารณสุข

18.  โรงพยาบาลสุโขทัย                                  สุโขทัย                   กระทรวงสาธารณสุข

19.  โรงพยาบาลพิจิตร  (แม่ข่าย)                       พิจิตร                    กระทรวงสาธารณสุข

20.  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์                      นครสวรรค์              กระทรวงสาธารณสุข

21.  โรงพยาบาลอุทัยธานี                                อุทัยธานี                 กระทรวงสาธารณสุข

22.  โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร                         ชัยนาท                 กระทรวงสาธารณสุข   

23   โรงพยาบาลกำแพงเพชร                            กำแพงเพชร            กระทรวงสาธารณสุข

24   โรงพยาบาลศรีสังวร                                 สุโขทัย                   กระทรวงสาธารณสุข

25   โรงพยาบาลสันป่าตอง                              เชียงใหม่                กระทรวงสาธารณสุข

26   โรงพยาบาลวิเชียรบุรี                                เพชรบูรณ์               กระทรวงสาธารณสุข

27   โรงพยาบาลพุทธชินราช                            พิษณุโลก               กระทรวงสาธารณสุข

28   โรงพยาบาลวังทอง                                   พิษณุโลก               กระทรวงสาธารณสุข

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดมหาวิทยาลัย  1  แห่ง  และสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  30  แห่ง 

รวม  31  แห่ง

      โรงพยาบาล                                          จังหวัด                       สังกัด

  1. โรงพยาบาลศรีนครินทร์                             ขอนแก่น                มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  2. โรงพยาบาลขอนแก่น  (แม่ข่าย)                    ขอนแก่น             กระทรวงสาธารณสุข

  3. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์                                กาฬสินธุ์                กระทรวงสาธารณสุข

  4. โรงพยาบาลมหาสารคาม                            มหาสารคาม           กระทรวงสาธารณสุข

  5. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด                                 ร้อยเอ็ด                  กระทรวงสาธารณสุข

  6. โรงพยาบาลสิรินธรขอนแก่น                       ขอนแก่น                 กระทรวงสาธารณสุข

  7. โรงพยาบาลอุดรธานี  (แม่ข่าย)                     อุดรธานี               กระทรวงสาธารณสุข

  8. โรงพยาบาลนครพนม                                นครพนม                กระทรวงสาธารณสุข   

  9. โรงพยาบาลเลย                                      เลย                      กระทรวงสาธารณสุข

10.  โรงพยาบาลสกลนคร                                สกลนคร                 กระทรวงสาธารณสุข

11.  โรงพยาบาลหนองคาย                               หนองคาย              กระทรวงสาธารณสุข

12.  โรงพยาบาลกุมภวาปี                                อุดรธานี                 กระทรวงสาธารณสุข

13.  โรงพยาบาลวานรนิวาส                              สกลนคร                 กระทรวงสาธารณสุข

14.  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  (แม่ข่าย)       นครราชสีมา      กระทรวงสาธารณสุข

15.  โรงพยาบาลชัยภูมิ                                  ชัยภูมิ                    กระทรวงสาธารณสุข     

16.  โรงพยาบาลสุรินทร์                                  สุรินทร์                 กระทรวงสาธารณสุข

17.  โรงพยาบาลนางรอง                                 บุรีรัมย์                  กระทรวงสาธารณสุข

18.  โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา                นครราชสีมา          กระทรวงสาธารณสุข    

19.  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  (แม่ข่าย)      อุบลราชธานี         กระทรวงสาธารณสุข

20.  โรงพยาบาลมุกดาหาร                               มุกดาหาร               กระทรวงสาธารณสุข

21.  โรงพยาบาลยโสธร                                   ยโสธร                   กระทรวงสาธารณสุข

22.  โรงพยาบาลศรีสะเกษ                                ศรีสะเกษ               กระทรวงสาธารณสุข

23.  โรงพยาบาลอำนาจเจริญ                            อำนาจเจริญ            กระทรวงสาธารณสุข

24.  โรงพยาบาลวารินชำราบ                            อุบลราชธานี            กระทรวงสาธารณสุข

25.  โรงพยาบาลหนองบัวลำภู                           หนองบัวลำภู            กระทรวงสาธารณสุข

26.  โรงพยาบาลบึงกาฬ                                  บึงกาฬ                  กระทรวงสาธารณสุข

27.  โรงพยาบาลปราสาท                                สุรินทร์                  กระทรวงสาธารณสุข

28.  โรงพยาบาลบ้านผือ                                  อุดรธานี                 กระทรวงสาธารณสุข

29.  โรงพยาบาลหนองหาน                              อุดรธานี                 กระทรวงสาธารณสุข

30.  โรงพยาบาลชุมแพ                                   ขอนแก่น                กระทรวงสาธารณสุข

31.  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกยรติ              ชัยภูมิ                   กระทรวงสาธารณสุข

 ภาคใต้  สังกัดมหาวิทยาลัย  1  แห่ง  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   26  แห่ง  รวม  27  แห่ง

      โรงพยาบาล                                          จังหวัด                          สังกัด

  1. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์                        สงขลา              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  2. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  (แม่ข่าย)                สุราษฎร์ธานี            กระทรวงสาธารณสุข

  3. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช               นครศรีธรรมราช        กระทรวงสาธารณสุข

  4. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต                              ภูเก็ต                    กระทรวงสาธารณสุข

  5. โรงพยาบาลกระบี่                                    กระบี่                    กระทรวงสาธารณสุข

  6. โรงพยาบาลเกาะสมุย                                สุราษฎร์ธานี            กระทรวงสาธารณสุข

  7. โรงพยาบาลตะกั่วป่า                                 พังงา                     กระทรวงสาธารณสุข

  8. โรงพยาบาลระนอง                                  ระนอง                   กระทรวงสาธารณสุข

  9. โรงพยาบาลพังงา                                    พังงา                     กระทรวงสาธารณสุข

10.  โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์                      ชุมพร                   กระทรวงสาธารณสุข

11.  โรงพยาบาลท่าโรงช้าง                               สุราษฎร์ธานี            กระทรวงสาธารณสุข

12.  โรงพยาบาลหาดใหญ่  (แม่ข่าย)                    สงขลา                  กระทรวงสาธารณสุข

13.  โรงพยาบาลตรัง                                      ตรัง                      กระทรวงสาธารณสุข

14.  โรงพยาบาลพัทลุง                                    พัทลุง                   กระทรวงสาธารณสุข

15.  โรงพยาบาลสงขลา                                   สงขลา                   กระทรวงสาธารณสุข

16.  โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์                 นราธิวาส               กระทรวงสาธารณสุข

17.  โรงพยาบาลปัตตานี                                  ปัตตานี                 กระทรวงสาธารณสุข

18.  โรงพยาบาลยะลา                                    ยะลา                    กระทรวงสาธารณสุข

19.  โรงพยาบาลสตูล                                     สตูล                     กระทรวงสาธารณสุข

20.  โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก                              นราธิวาส              กระทรวงสาธารณสุข

21.  โรงพยาบาลเบตง                                     ยะลา                    กระทรวงสาธารณสุข

22.  โรงพยาบาลจะนะ                                   สงขลา                   กระทรวงสาธารณสุข

23.  โรงพยาบาลทุ่งสง                                   นครศรีธรรมราช        กระทรวงสาธารณสุข

24.  โรงพยาบาลสะบ้าย้อย                               สงขลา                   กระทรวงสาธารณสุข

25.  โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์                            สุราษฎร์ธานี           กระทรวงสาธารณสุข

26.  โรงพยาบาลท่าศาลา                                นครศรีธรรมราช        กระทรวงสาธารณสุข

27.  โรงพยาบาลบ้านนาสาร                              สุราษฎร์ธานี           กระทรวงสาธารณสุข