ส่วนที่ 3 จำนวนอัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1000 ราย จำแนกรายจังหวัด  ค้นหา