รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานผลการปฏิบัติงาน  ค้นหา

รายงานผลการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการ

สำนักงานประกันสังคม รหัสหน่วยงาน 17006 กระทรวงแรงงาน รายละเอียดประกอบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกอบเรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล)

รายงานผลวัดความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการสายด่วน1506

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2561

การดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ปี 2561 แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย สำนักงานเลขานุการกรม

การดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ปี 2561 แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย กองบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ปี 2561 แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์

แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมย่อยสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ 2560

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการเปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการศึกษาประเด็นจัดทำแผนแม่บทด้านการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558)

รายงานผลการจัดประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดและทดแทนตำแหน่งงานที่สำคัญของสำนักงานประกันสังคม

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการพัฒนาบุคลากร สำนักงานประกันสังคม ปี 2561

รายงานผลตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561