รายงานผลการสำรวจ  ค้นหา

การสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563

บทสรุปผู้บริหาร การสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม พ.ศ. 2563

บทสรุปผู้บริหาร การสำรวจความพึงพอใจ สำนักงานประกันสังคม ปี 2562

รายงานฉบับสมบูรณ์ การสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2562

รายงานฉบับสมบูรณ์ การสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2561

บทสรุปผู้บริหาร การสำรวจความพึงพอใจ สำนักงานประกันสังคม ปี 2561

ข้อมูลสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน เพื่อสนับสนุนโครงการ Safety Thailand : ตารางที่ 2 จำนวนลูกจ้าง และจำนวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานปีงบประมาณ 2560

ข้อมูลสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน เพื่อสนับสนุนโครงการ Safety Thailand : ตารางที่ 3 จำนวนลูกจ้างและจำนวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ปีงบประมาณ 2561

การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของสำนักงานประกันสังคม ปี 2560

ข้อมูลสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน เพื่อสนับสนุนโครงการ Safety Thailand : ตารางที่ 1 จำนวนลูกจ้าง จำนวนการประสบอันตราย และอัตราการประอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย ปีงบประมาณ 2559

ร่างบทสรุปผู้บริหาร การสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2561

รายงานผลการวัดความพึงพอใจในการใช้บริการ พ.ศ. 2561

รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2552

รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2553

รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2554

รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2555

รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2556

รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2557

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2553

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2554

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2555

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2556

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2557

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เรื่อง ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ประจำปี 2556

รายงานการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2559