แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร

การสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
1. ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธรอยู่ในระดับใด*

 

2. ท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธรอย่างไรบ้าง