เรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาการ และกลุ่มทั่วไป มารายงานตัว

16 มีนาคม 2565

เรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาการ

และกลุ่มทั่วไป  มารายงานตัว

        ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคมมารายงานตัวมารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รายละเอียด ดังนี้

กลุ่มวิชาการ

ตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม          ลำดับที่ 88 – 99       เวลา  13.30 น.

กลุ่มทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าพนักงานประกันสังคม        ลำดับที่ 41 – 44        เวลา  13.30 น.

 

ทั้งนี้ โปรดนำเอกสารมาในวันที่รายงานตัว ดังต่อไปนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

2. คุณวุฒิการศึกษา (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป              

4. ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส ฉบับจริงพร้อมสำเนา

 

อนึ่ง หากท่านไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่ประสงค์เป็นพนักงานประกันสังคมทุกกรณี

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามได้ที่

กลุ่มงานบริหารพนักงานประกันสังคม โทร. 0 2956 2147