เรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาการ และกลุ่มทั่วไป มารายงานตัว

08 มีนาคม 2565

เรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาการ

และกลุ่มทั่วไป  มารายงานตัว

       ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคมมารายงานตัวมารายงานตัว ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565

ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รายละเอียด ดังนี้

กลุ่มวิชาการ

ตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม  ลำดับที่ 50 – 87  เวลา 09.00 น.

 

กลุ่มทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าพนักงานประกันสังคม        ลำดับที่ 36 – 40  เวลา 09.00 น.

 

ทั้งนี้ โปรดนำเอกสารมาในวันที่รายงานตัว ดังต่อไปนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

2. คุณวุฒิการศึกษา (ฉบับจริง) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป              

4. ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส ฉบับจริงพร้อมสำเนา

 

อนึ่ง หากท่านไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และไม่ประสงค์เป็นพนักงานประกันสังคมทุกกรณี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานบริหารพนักงานประกันสังคม โทร 0 2956 2147