ข่าว : ‘รมว.สุชาติ’ สั่งการ ‘สปส.’ ลงพื้นที่ดูแลผู้ประกันตนทุพพลภาพ จังหวัดภูเก็ต

21 พฤศจิกายน 2565

‘รมว.สุชาติ’ สั่งการ ‘สปส.’ ลงพื้นที่ดูแลผู้ประกันตนทุพพลภาพ จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ เรืออากาศเอกหญิง ศุภพร อยู่วัฒนา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางสาวสุภาวดี พระภายไชย ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 (จังหวัดสงขลา) นักกายภาพบำบัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่เยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 ราย

เรืออากาศเอกหญิง ศุภพร อยู่วัฒนา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ได้กล่าวถึงการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ทุพพลภาพว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มีความห่วงใยผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายจนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ โดยได้มอบหมายให้ดิฉันและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพในโครงการ “สปส.มอบสุข” มาแนะนำการทำกายภาพบำบัด การช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น และนำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ถึงบ้านพักจำนวน 2 ราย ดังนี้
รายแรกชื่อ นางสาวสมใจ บุณนะบุรี อายุ 63 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 อาศัยอยู่กับสามีและบุตร 1 คน ในตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งทุพพลภาพจากโรคเส้นเลือดในสมองตีบ มีอาการแขนและขาข้างขวาอ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้ ในกิจวัตรประจำวันสามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 84 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต ทั้งนี้ ได้รับเงินทุพพลภาพรายเดือนถึงปัจจุบันจำนวน 81,680 บาท
รายที่สองชื่อ นายมานพ เรืองแก้ว อายุ 62 ปี ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 อาศัยอยู่กับภรรยาและบุตร 2 คน ในตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สาเหตุที่ทุพพลภาพเนื่องจากเจ็บป่วยด้วยโรคน้ำกัดเท้า และโรคเบาหวาน เป็นเหตุให้ต้องตัดขาทั้ง 2 ข้าง ต้องนั่งรถเข็น กิจวัตรประจำวันช่วยเหลือตนเองได้บางส่วน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 56 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 15 ปี ทั้งนี้ ได้รับเงินทุพพลภาพรายเดือนถึงปัจจุบันจำนวน 9,000 บาท

เรืออากาศเอกหญิง ศุภพร อยู่วัฒนา กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมยินดีพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประกันตนทั่วประเทศหากประสบเหตุไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วย จนอาจทำให้เป็นผู้ทุพพลภาพ ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ที่ให้การคุ้มครองดูแลไปตลอดชีวิต เพราะผู้ประกันตนทุกคน คือ “ครอบครัวประกันสังคม”

--------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน