สำนักงานประกันสังคมใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น

11 มกราคม 2561


"สำนักงานประกันสังคมใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น"

   ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) โดยมีพันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม การทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล” ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มี คำสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

   ภายใต้การบริหารงาน ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ตระหนักถึงปัญหา และแนวทางการป้องกัน แก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ มีความมุ่งมั่นในต่อต้านการทุจริต จึงออกประกาศเจตจำนงในการบริหารของผู้บริหารสูงสุดในสำนักงานประกันสังคมเพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานประกันสังคมทุกท่าน ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง