เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ลำดับที่ ๒๐)

02 พฤษภาคม 2562

ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ มารายงานตัวเพิ่มเติม จำนวน ๑ ราย (ลำดับที่ ๒๐)  ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานประกันสังคม