เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน ๒ ราย (ลำดับที่ ๒๒ - ๒๓) ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน ๕ ราย (ลำดับที่ ๑๗๒ - ๑๗๖) และสำรอง จำนวน ๑ ราย (ลำดับที่ ๑๗๗)

27 สิงหาคม 2562

ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือเรียกผู้สอบแข่งขันได้ฯ เพื่อมาบรรจุเข้ารับราชการเพิ่มเติม ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน ๒ ราย (ลำดับที่ ๒๒ - ๒๓)  ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน ๕ ราย (ลำดับที่ ๑๗๒ - ๑๗๖) และสำรอง จำนวน ๑ ราย (ลำดับที่ ๑๗๗) โดยให้มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานประกันสังคม