เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ลำดับที่ ๙๖ - ๙๘ , ๑๐๐ , ๑๐๔ , ๑๐๗)

23 เมษายน 2562

ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  มารายงานตัวเพิ่มเติม  จำนวน ๖ ราย คือ ลำดับที่ ๙๖ - ๙๘ , ๑๐๐ , ๑๐๔ , ๑๐๗ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล