เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ลำดับที่ ๘๙ , ๙๐ , ๙๒ , ๙๔ )

09 เมษายน 2562

ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
มารายงานตัวเพิ่มเติม  จำนวน ๔ ราย คือ ลำดับที่ ๘๙ , ๙๐ , ๙๒ , ๙๔ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล