เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ลำดับที่ ๑๑๔ - ๑๑๖)

16 พฤษภาคม 2562

ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  มารายงานตัวเพิ่มเติม  จำนวน ๓ ราย คือ ลำดับที่ ๑๑๔ - ๑๑๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล