เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ลำดับที่ ๑๑๒ - ๑๑๓)

02 พฤษภาคม 2562

ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ มารายงานตัวเพิ่มเติม จำนวน ๒ ราย (ลำดับที่ ๑๑๒ - ๑๑๓)  ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานประกันสังคม