เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ลำดับที่ ๑๐๙ - ๑๑๑)

02 พฤษภาคม 2562

ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
มารายงานตัวเพิ่มเติม  จำนวน ๓ ราย คือ ลำดับที่ ๑๐๙ - ๑๑๑ ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล