เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน ๑ ราย คือ ลำดับที่ ๑๗๙

12 กันยานยน 2562

ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือเรียกผู้สอบแข่งขันได้ฯ เพื่อมาบรรจุเข้ารับราชการเพิ่มเติม 
ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน ๑ ราย (ลำดับที่ ๑๗๙)  โดยให้มารายงานตัวในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานประกันสังคม