เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน ๑ ราย คือ ลำดับที่ ๑๗๘

06 กันยานยน 2562

ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือเรียกผู้สอบแข่งขันได้ฯ เพื่อมาบรรจุเข้ารับราชการเพิ่มเติม
ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน ๑ ราย (ลำดับที่ ๑๗๘)  โดยให้มารายงานตัวในวันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานประกันสังคม