เรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่

09 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานตัววันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

หากไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ

เพื่อบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 1 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือถึงผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้แล้ว