เรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่

24 มกราคม 2567

รายงานตัววันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

หากไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ

เพื่อบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือถึงผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้แล้ว