เรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ รอบ 16

30 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานประกันสังคม เรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ รอบ 16

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

ลำดับที่ 179 - 188

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลำดับที่ 45,49,50 และ 52

รายงานตัววันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

สำรอง ลำดับที่ 189 - 191

รายงานตัววันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

เพื่อบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 15 ธันวาคม 2566

หากไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือถึงผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้แล้ว