ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินความรู้ควมสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

17 กันยานยน 2562

รายละเอียดตามเอกสารแนบ