รับสมัครบุคลากร

 รายการ
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน ๒ ราย (ลำดับที่ ๒๒ - ๒๓) ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน ๕ ราย (ลำดับที่ ๑๗๒ - ๑๗๖) และสำรอง จำนวน ๑ ราย (ลำดับที่ ๑๗๗)
เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน ๑๖ ราย (ลำดับที่ ๑๕๓ - ๑๖๘) และสำรอง จำนวน ๓ ราย (ลำดับที่ ๑๖๙ - ๑๗๑)
เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน ๑๕ ราย (ลำดับที่ ๑๓๓, ๑๓๕ - ๑๓๘, ๑๔๐ - ๑๔๙) และสำรอง จำนวน ๓ ราย (ลำดับที่ ๑๕๐ -๑๕๒)
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ลำดับที่ ๑๑๗ - ๑๓๑)
เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ลำดับที่ ๑๑๔ - ๑๑๖)
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ลำดับที่ ๑๑๒ - ๑๑๓)
ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ในตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม ระดับชั้นสูง สังกัดกองกฎหมาย
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ลำดับที่ ๒๐)
เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ลำดับที่ ๑๐๙ - ๑๑๑)
ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบฯ การคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมายฯ
เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ลำดับที่ ๙๖ - ๙๘ , ๑๐๐ , ๑๐๔ , ๑๐๗)
ประกาศ สปส. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมายในตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม ระดับชั้นสูง สังกัดกองกฎหมาย
เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ (ลำดับที่ ๘๙ , ๙๐ , ๙๒ , ๙๔ )
 < 1 2 3 4 >  Last ›