รับสมัครบุคลากร

 รายการ
แจ้งการมารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ประกาศสปส. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับชั้นต้น
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ
ประกาศสปส. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานลงทุน (เพิ่มเติม)
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรุจเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม สังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
ประกาศ สปส. เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานด้านการลงทุน ตำแหน่งผู้บริหารสายงาน
ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
ประกาศ สปส. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ประกาศสปส. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานด้านการลงทุน
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การขึึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สำนักงานประกันสังคม ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน ๗ ราย
ข้อมูลความเคลื่อนไหวบัญชีผุู้สอบแข่งขันได้ฯ
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานชั้นต้น ตำแหน่งเจ้าหน้าทีประกันสังคม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับชั้นต้น
แบบคำร้องขอทราบผลคะแนนการสอบในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานประกันสังคม
 1 2 3 >