สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ. ...

11 พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่...) พ.ศ. ...