ข่าว : ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ตรวจติดตาม การบันทึกข้อมูลอนุมัติจ่ายเงินว่างงานให้ผู้ประกันตน

28 เมษายน 2563