ข่าว : ประกันสังคมจ่ายกรณีว่างงาน แก่ลูกจ้างบริษัทมิตซูฯ ชลบุรี ที่ถูกเลิกจ้าง ร้อยละ 70 นานถึง 200 วัน ตามกฎกระทรวงฉบับใหม่

18 เมษายน 2563