(สำหรับนายจ้าง) แบบฟอร์มรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

11 เมษายน 2563

แบบฟอร์มสำหรับนายจ้าง เพื่อรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย