ข่าว : หม่อมเต่า รมว.แรงงาน คิกออฟโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ ตอบโจทย์รัฐบาลดิจิทัล ยกระดับการให้บริการประชาชนเข้าถึงหลากหลายช่องทาง

12 มีนาคม 2563

หม่อมเต่า รมว.แรงงาน คิกออฟโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ
ตอบโจทย์รัฐบาลดิจิทัล ยกระดับการให้บริการประชาชนเข้าถึงหลากหลายช่องทาง

            หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ไปเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ (12 มีนาคม 2563) ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ โฆษกคณะกรรมาธิการแรงงาน นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ภาคเอกชนต่างๆ รวมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับโครงการดังกล่าว เป็นการบริหารจัดการข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในแฟ้มนายจ้างทั้งประเทศ กว่า 9 แสนแฟ้ม เข้าจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตอบโจทย์รัฐบาลดิจิทัล ยกระดับการให้บริการประชาชนได้เข้าถึงบริการที่ความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง พร้อมกันนี้ยังมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการฯ ที่ สปส.จังหวัดพิษณุโลก ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการฯ ที่ สปส.สุราษฎร์ธานี และปลัดกระทรวงแรงงาน (นายสุทธิ สุโกศล) เปิดโครงการฯ ที่ สปส.จังหวัดขอนแก่น พร้อมปฏิบัติงานทั่วประเทศ
            หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ว่า กระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเร่งด่วนในปี 2563 ให้เร่งรัด “ปฏิรูปกำลังแรงงาน” หรือ Workforce Transformation และนโยบายสำคัญ ในการยกระดับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ประชาชนให้เข้าถึงบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลายช่องทาง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ตนได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ช่วยกันพัฒนางาน ให้มีการยกระดับการให้บริการประชาชนให้ดีที่สุด เพื่อให้กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงแรงงานที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วไป สำหรับการพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการจากการใช้เอกสารหลักฐาน ที่เป็นกระดาษไปสู่เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมตั้งเป้าไว้กว่า 9 แสนแฟ้ม โดยในวันนี้ที่จะมีการเปิด โครงการฯ จัดทำพร้อมกันทั่วประเทศในทุกหน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของกระทรวงแรงงาน ให้ขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 อีกด้วย
            ด้านนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้นำแนวนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ซึ่งโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานฯ มีความมุ่งหวังจะปฏิรูประบบและวิธีการปฏิบัติราชการโดยทำให้เอกสารหลักฐานในรูปแบบกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลที่เรียกว่า “แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์” มาจัดการข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทั่วประเทศที่มีมากถึง 926,183 แฟ้ม ให้สามารถสืบค้น เข้าถึง และให้บริการข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมยกระดับการให้บริการประชาชน ทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และสามารถเข้าถึงบริการได้หลากหลายช่องทาง ครอบคลุมทุกรายละเอียด ทันสมัยครบวงจร ให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สมบูรณ์ ในการอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 “การปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” พร้อมกันนี้ ยังได้กำหนดให้มีพิธีเปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหน่วยปฏิบัติดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 นี้ และมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานทำพิธีเปิดโครงการฯ ในจังหวัดที่เป็นหลักทั้ง 4 ภาค คือ ภาคกลางที่จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เข้าสู่ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

----------------------------------------------