ผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาใน รพ.ประกันสังคม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน โดยไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษา

11 มิถุนายน 2562