ข่าว : ผู้ประกันตน ปลื้ม แห่ทำฟันฟรี เกือบ 4 แสนราย

20 เมษายน 2566

ผู้ประกันตน ปลื้ม แห่ทำฟันฟรี เกือบ 4 แสนราย

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์ในกรณีทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสิทธิในการเข้ารับบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม ลดขั้นตอนในการยื่นเอกสารขอรับประโยชน์ทดแทน ลดระยะเวลา รอคอย ลดภาระค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้ประกันตน โดยยอดล่าสุดเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนมาใช้บริการแล้วกว่า 308,272 ครั้ง สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว 279,335,886 บาท สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกันตนมีความพึงพอใจ และมั่นใจในการให้บริการโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ในการนี้ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยังกล่าวเชิญชวนผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิกรณีทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ประจำปี 2566 สามารถขอรับบริการ ในสถานพยาบาลเอกชนและเครือข่าย หรือสถานพยาบาลของรัฐ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากสิทธิประโยชน์ กรณีทันตกรรมเป็นสิทธิปีต่อปี หากไม่ใช้สิทธิในปีนี้เท่ากับเสียโอกาสในการดูแลสุขภาพในช่องปาก ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่จะไปใช้สิทธิฯ ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ในการเข้ารับบริการ กรณีทันตกรรมกับสถานพยาบาล โดยสังเกตป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า ส่วนกรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการ กรณีทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านออนไลน์ได้ เพียงแนบไฟล์ผ่าน www.sso.go.th พร้อมหลักฐานประกอบด้วยใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกที่มีชื่อ และเลขบัญชีของผู้ประกันตน หรือยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา ทั่วประเทศ ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

................................

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน