ข่าวด่วน! การขยายเวลาการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบ e-Payment

05 กรกฏาคม 2562

ข่าวด่วน! 

การขยายเวลาการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบ e-Payment
สิ้นสุดวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 (เงินสมทบงวดเดือนเมษายน 2562)เงินสมทบตั้งแต่งวดเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ให้นำส่งผ่านระบบ e-Payment
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จนกว่าจะมีประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องขยายเวลาฯ
ฉบับใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป