การวิเคราะห์ผลกระทบร่าง พรบ.ประกันสังคม จากกองกฎหมาย

20 กันยานยน 2561

การวิเคราะห์ผลกระทบร่าง พรบ.ประกันสังคม จากกองกฎหมาย 

เมื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม