สำนักงานประกันสังคมใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น

26 มิถุนายน 2561

"สำนักงานประกันสังคมใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น"

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) โดยมีพันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม การทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล” ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 69/2557  เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง   เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

            ภายใต้การบริหารงาน ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล นายสุรเดช  วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  มีความมุ่งมั่นในต่อต้านการทุจริต ได้ตระหนักถึงปัญหาและแนวทางการป้องกันแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ    จึงออกประกาศการแสดงเจตจำนงในการบริหารหน่วยงานของผู้บริหารสูงสุดในสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคลากรในสังกัดสำนักงานประกันสังคมทุกท่านยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง 


ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ : การแสดงเจตจำนงในการบริหารหน่วยงานของผู้บริหารระดับสูง สำนักงานประกันสังคมเพื่อต่อต้านการทุจริต