เรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ รอบ 9

14 มีนาคม 2566

สำนักงานประกันสังคม เรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ รอบ 9

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

ลำดับที่ 92 - 93 , 95 , 98 - 100 , 102 - 103 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลำดับที่ 72 - 73

รายงานตัววันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

เพื่อบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 3 เมษายน 2566

หากไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือถึงผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้แล้ว