เรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ รอบ 8

01 มีนาคม 2566

สำนักงานประกันสังคม เรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ รอบ 8

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

ลำดับที่ 84 - 87 และ 90

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลำดับที่ 65 - 71

รายงานตัววันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4
อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

เพื่อบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 3 เมษายน 2566

หากไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือถึงผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้แล้ว