เรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ รอบ 6

10 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานประกันสังคมเรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ รอบ 6

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 48 - 49

รายงานตัววันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 

เพื่อบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ