เรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ รอบ 14

07 กันยายน 2566

สำนักงานประกันสังคม เรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ รอบ 14

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

ลำดับที่ 162 - 169

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลำดับที่ 39 และ 42 

รายงานตัววันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี


ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

สำรอง ลำดับที่ 170 - 172

รายงานตัววันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

เพื่อบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 22 กันยายน 2566

หากไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือถึงผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้แล้ว