เรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ รอบ 13

30 สิงหาคม 2566

สำนักงานประกันสังคม เรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ รอบ 13

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

ลำดับที่ 142 145 151 155 156 159 และ 160

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลำดับที่ 36 - 38

รายงานตัววันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

เพื่อบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 22 กันยายน 2566

หากไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือถึงผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้แล้ว