เรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่รอบ 15

13 กันยายน 2566

สำนักงานประกันสังคม เรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ รอบ 15

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

ลำดับที่ 175 - 177

รายงานตัววันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

สำรอง ลำดับที่ 178

รายงานตัววันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

เพื่อบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 22 กันยายน 2566

หากไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือถึงผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้แล้ว