เรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่รอบ 12

16 สิงหาคม 2566

สำนักงานประกันสังคม เรียกรายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ รอบ 12

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

ลำดับที่ 122 - 123 , 125 - 130 , 134 , 136 - 138 และ 141 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลำดับที่ 28 , 30 , 32 และ 33

รายงานตัววันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

เพื่อบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 1 กันยายน 2566

หากไม่มารายงานตัวตามที่กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือถึงผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้แล้ว