รายงานผลดำเนินงานประจำปี  ค้นหา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562 ไตรมาส 1

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562 ไตรมาส 2

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562 ไตรมาส 3

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563 ไตรมาส 1

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563 ไตรมาส 2

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2563 ไตรมาส 3

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564 ไตรมาส 1

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ปี 2564 ไตรมาส 3 (มกราคม – กันยายน 2564)

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ปี 2564 ไตรมาส 4 (มกราคม – ธันวาคม 2564)

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ปี 2564ไตรมาส 2 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจาปี 2564

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ปี 2565 ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม 2565)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ปี 2565 ไตรมาส 2 (มกราคม - มิถุนายน 2565)