รายงาน

รายงานการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2559
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เรื่อง ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ประจำปี 2556
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2557
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2556
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2555
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2554
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2553
รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2557
รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2556
รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2555
รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2554
รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2553
รายงานผลความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2552