ทำเนียบผู้บริหารนายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล
1 ต.ค. 59 - 17 พ.ย. 61

นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล