ทำเนียบผู้บริหารนายรังสฤษฏ์ จันทรัตน์
1 ต.ค. 42 - 19 ก.ย. 43