ทำเนียบผู้บริหารดร.อำมร เชาวลิต
1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57